ASK i barnehagen

Retten til alternativ supplerende kommunikasjon er selvsagt. Nå også lovfestet. 1. august 2018 endres Barnehageloven slik at retten også gjelder barn i førskolealder. 

Barnehageloven endres og § 19 i skal lyde:

§ 19 i. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.

Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Dette er en naturlig forlengelse av allerede tilsvarende endring i opplæringsloven, men sikrer altså også de minstes rett til å få forsterket sitt eget språk. 

Barnehagen skal legge til rette for for barns språkutvikling. Noen barn har ikke et funksjonelt talespråk, eller har en forsinket talespråksutvikling av kjent eller ukjent årsak. Disse barna trenger tilgang til og opplæring i alternative kommunikasjonsformer. 

Tegn-til-tale – for alle : en vei til talespråket – Nina Braadland 1993

Tegn til tale
Blant barn med utviklingshemming lærer mange tegn før de klarer å si ordene. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning. Det er viktig at hele barnehagen, familien og andre i barnets nettverk får opplæring i tegn-til-tale. For barna er det å kunne gjøre seg forstått en viktig del av å bli selvstendig og mestre og språkmiljøet er lang mer enn knapphetsgodet spesialpedtiden i barnehagen utgjør  

Piktogram / Rolltalk mv
En vanlig misforståelse er at barn som kognitivt er aldersadekvate ikke skal lære seg å bruke hjelpemidler som bygger ord og setninger. Det ut fra ideen
om at barn først lærer å lese og skrive i skolealder. Barn uten annet språk har like stort behov for språkutvikling gjennom sitt ASK verktøy som andre barn lærer å snakke. 

Ressurser
Statsped om ASK (http://www.statped.no/temaer/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/hva-er-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon/
Utdanningsdirektoratet om ASK (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ASK/)