Avlaster 2-dommen

Sommeren 2016 fastslo Høyesterett gjennom den såkalte Avlaster 2-dommen at jobben som avlaster og støttekontakt skal klassifiseres som et arbeidstakerforhold, og dommen vil heretter begrense kommunal sektors mulighet til å benytte oppdragstaker-kontrakter. Dommen er en seier forarbeidstakers rettigheter, men i praksis vil dette gi noen utfordringer som kan gå ut over kvaliteten og fleksibiliteten i tjenestene til barn med nedsatt funksjonsevne.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet et rundskriv for sine medlemmer, og vi ser at kommuner som allerede er i gang med implementering av dommen, planlegger at avlastere med 100%-ansettelsesforhold i kommunen skal sies opp, for å unngå overtidsbetaling. I tillegg tolkes bestemmelsene om arbeidstid og hviletid i AML rimelig strengt. Dette medfører at helgeavlastning i nåværende form ikke kan videreføres.

Vi er bekymret for at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne i større grad vil få tilbud om avlastning i institusjon, hvilket er en retning vi ikke ønsker. I tillegg er det sannsynlig at det vil utvikles mer gruppebaserte tilbud, hvor hensynet til individuelle behov for tjenester ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.

HBF inviterte derfor, i samarbeid med NHF, Autismeforeningen og NFU til et dialogmøte på bakgrunn av Høyesterettsdommen og det nye rundskrivet fra KS.

Drøftingspunkter var bl.a. dagens bruk av avlastningog støttekontakt, hvordan ønsker vi at tilbudet om avlastningstiltak for barn skal være i framtida, hva skjer når avlastere/støttekontakter allerede er ansatt i full stilling i kommunen, hvordan løse framtidens utfordringer i tråd med Arbeidsmiljøloven?

Dette møtet resulterte i et felles skriv som er sendt ut til alle landets ordførere og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dere finner også mer informasjon på Facebook-gruppen  Avlasterdommen: https://www.facebook.com/Avlasterdommen/?fref=ts

Her finner dere all informasjon om brevet som er sendt, samt råd om hvordan gå videre dersom du opplevere problemer i din commune.