Ny forskrift for private avlastere

Kommunesektorens organisasjon / Kommunenes Sentralforbund (KS)  har utarbeidet et B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen SGS1030 – Avlastere. Rundskrivet er sendt til alle kommuner. Denne forteller hvordan hver enkelt kommune skal forholde seg til sentrale føringer i både forskriften og særavtalen. 

Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale
En dom i Høyesterett i 2016 medfører at avlastere normalt anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dommen gjorde det problematisk å fortsette privat avlastning som før, hvilket kunne få uheldige konsekvenser for mottagere av avlastning. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for avlastere som åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Partene er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes.

Virkeområde
Forskriften regulerer kun det som tidligere gikk som oppdrag, nå ansettelse som privatavlaster / besøkshjem hvor tjenestemottager er på besøk i tjenesteyters hjem. Personlig assistanse i form av støttekontakt er normalt ikke å anse som privatavlaster, ei heller kommunalt organisert BPA. 

Arbeidstid
Forskriften åpner opp for at avlastere kan ha en sammenhengende arbeidstid på inntil 56 timer. Det innebærer at avlastere i stor grad kan utføre helgeavlastning som tidligere, men ikke fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Forskriften åpner imidlertid ikke for ferieavlastning utover dette. Departementet jobber videre med problemstillingen. 

Lønn
Avlastere lønnes med minimum kr 75 per time (kr 80 per time etter 1. juli) for avlastning etter helse- og omsorgstjenesteloven og minimum kr 60 per time (kr 65 per time etter 1. juli) for avlastning etter barnevernsloven. Det avkortes ikke for ev passiv tjeneste. Det vil si at en avlaster får lønn på kr 1800,- / 1440,- for 24 timer avlastning (etter 1. juni hhv kr 1920/1520).

Argumenter for høyere avlønning kan være om omsorgsoppgaven tilsier det på grunn av  barnets funksjonsevne, avlasters arbeidsbelastning, om det stilles særskilte krav til kompetanse/erfaring med videre. Kommunene har her stort handlingsrom og enkelte kommuner har valgt høyere miniumssatser enn særavtalen åpner for.

Ferie
Avlaster har rett på ferie som i et ordinært arbeidsforhold. For avlastere ansatt i kommunen, eksempelvis barnehage / skole, må ferieuttaket være samtidig med den ordinære jobben i kommunen.

Opplæring
Det fremgår ikke av rundskrivet, ei heller forskrift eller særavtalen om omfanget av opplæring. HBF legger til grunn at nødvendig opplæring skal gis av kompetent personale. Følgelig vil også avlasteres nødvendige deltagelse i koordinerende møter, ASK opplæring med videre forutsettes kompensert fullt ut. 

Mer informasjon
Følgende tekster er klikkbare: 

B-rundskrivet fra KS - infoside
Særavtale mellom KS og Fagforbundet 
Forskrift om arbeidstid for avlastere av 01.07.17  
Høyesterettsdommen (Avlaster II) - krever LOVdata PRO

Hva er avlastning?

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet ved avlastning er å:

  • hindre overbelastning hos omsorgsyter
  • gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Kilde (https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/avlastningstiltak