Avlastning og transport

HBF får ofte spørsmål om dette med transport til og fra avlastning. Det være seg avlastningsbolig eller privat avlastning. Transport til og fra avlastning skal være vederlagsfri. 

Grunnlag
Avlastningstiltak er et tilbud kommunen plikter å ha etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og har til hensikt å være støtte for pårørende. Støtte for å forhindre utmattelse, gi nødvendig tid til avkobling, ferie og fritid for pårørende som står i en meromsorg. 

Gjeldende rett
Avlastning er en ordning som har røtter tilbake i eldre sosiallovgivning og dagens helse- og omsorgstjenestelov har inntatt prinsippene i denne. Fra veileder til nasjonalt tilsyn i 2007 heter det: 

I rundskriv I-1/94 s. 74 (om avlastningstiltak) heter det at ”tjenesten omfatter også ledsager, transport, mat og liknende”.I brev av 26.9.1996 fra tidligere Sosial-og helsedepartement til Alstahaug kommune heter det at ”dette skal forstås slik at avlastningstiltak skal inneholde transport til og fra hjem/avlastningshjem, ledsager og mat i de tilfellene det er behov for det”.

Herunder skal kommunen i det de fatter vedtak om avlastning også treffe vedtak om transport. Det er ikke kommet noen rundskriv eller bestemmelser som opphever sosialtjenestens bestemmelser på dette punktet, følgelig er innholdet i rundskrivet fra 94 og senere fortolkniger gjeldende. 

Barn og unge med funksjonshemming har også med hjemmel i opplæringsloven § 7-3 utvidet rett til transport. Ikke bare til skole, men også til og fra SFO. Dette er behørig omtalt i tolkningsuttalelser hos Utdanningsdirektoratet. 

Kommunal praksis
Enkelte kommuner velger likevel  å legge ut offentlig informasjon som for eks at (hentet fra noen tilfeldige kommuners nettside om avlastning):

  • Transport til og fra avlastning besørges av foreldre/foresatte. 
  • Transport med betaling for den omsorgstrengende til og fra avlastningsoppholdet må være ordnet av pårørende.

Slike formuleringer er ikke uvanlige, og etter HBFs syn ulovlig.

Det er og i strid med hva man finner i annet lovverk og fortolkninger til dette. Barn med funksjonshemming har etter Opplæringslova § 7-3 rett på skyss til og fra skole, og Utdanningsdirektoratet har også her tydeliggjort at elever med vedtak om avlastning og har rett på å få skyss til og fra avlastningsstedet om det er et offentlig vedtak som ligger til grunn. 

HBFs merknader
En ting er enkeltkommuners praksis med å unngå transportansvaret. En annen problemstilling er barn som i det daglige ikke har transport mellom hjemmet og skolen. Og barn med usynlige handikap og deres familier har gjerne et avlastningsbehov. Selv om det ikke foreligger et vedtak om transport i det daglige, kan det likevel være behov for transport ved avlastning. 

Kilder
Helsetilsynet (2007) Veileder for nasjonalt tilsyn om avlastnings og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven
Utdanningsdirektoratet www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/tolkningsuttalelser/skyss-avlastningshjem.pdf