• Stortinget om SFO

  Stortingsflertallet har nå tydelig erkjent urimeligheten i å kreve egenbetaling for SFO tilbud til barn med særskilte behov i skolen. I forbindelse med behandlingen om ny stortingsmelding om vilkårene for utviklingshemmede, ble også en av HBFs viktige politiske saker fremmet fra Arbeiderpartiet ved Lise Christoffersen. Hun fremmet følgende forslag som fikk flertall (HBFs uthevninger):  Stortinget.. Les mer »

 • Medaljens bakside

  Regjeringen kritiserer kommunene for å ikke være rause nok med BPA-tildeling. Men det er også en bakside om kommunen er for raus. Grunnlaget for hjelpestønad kan falle bort. Akkurat det har skjedd for Marianne Vinje Tantillo, mamma til Magnus (15). – Det kan ikke være meningen at familier som gjør en stor innsats for å tilrettelegge.. Les mer »

 • Ledsagerbevis for alle

  Alle barn er barn, uansett alder. HBF har over tid påvirket flere kommuner til å endre hvordan kommunene praktisere ledsagerbevisordningen. Det er kommunene selv som fastsetter nedre aldersgrense for ledsagerbevis.  ASSS kommunene ASSS nettverket er et samarbeid i KS mellom de ti største bykommunene i landet. Per nå har Oslo og Trondheim fjernet nedre aldersgrense… Les mer »

 • Færre handikappede barn?

  Medisinsk utvikling gjør at overlevelsesraten blant nyfødte er høyere nå og spedbarnsdødeligheten lavere. Det medfører og at flere barn som ellers ikke ville overlevd, lever frem med. En andel av disse barna har uttalte handikap og derigjennom har et meromsorgsbehov utover hva andre barn måtte ha. Men får familiene den støtte og bistand de trenger? Statistikk.. Les mer »

 • Assistent i SFO tida?

  Hver høst starter ca 65 tusen nye elever i første trinn. Av disse er det mellom en til tre prosent med særskilte store behov. Flere risikerer å miste nødvendig bistand store deler av skoledagen. Fra barnehagen har svært mange full person, med både spesialpedagogisk støtte og egen assistent for å bistå barnet. I SFO tiden er.. Les mer »

 • LEGO for inkludering

  Fairy Bricks har en enkel målsetning. Å gi LEGO til barn som er innlagt på sykehus. Det hele startet i 2012 med en donasjon til et sykehus. I dag har de mål om å donere LEGO til en verdi av 75.000 per måned til sykehus over hele Europa. Nå er de i ferd med å.. Les mer »

 • Digitalt førstevalg?

  e-Boks og Digipost. Du har kanskje hørt om det før. Digital postboks for innbyggere i Norge. Der hvor du skal motta post digitalt og sikkert, all post fra det offentlige på et sted og du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Digitalt førstevalg. Flott, men hva med post til barna? Håvard Ravn Ottesen hro@hbf.no Handikappede barns.. Les mer »

 • Prinsippavklaring ASK

  Trygderetten: Individuell kommunikasjonsbok er først og fremst et kommunikasjonshjelpemiddel, ikke et pedagogisk læreverktøy. Avgjørelsen er av prinsipiell betydning for barn og unge som benytter alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).  Trygderetten har nylig avsagt dom, hvor individuell kommunikasjonsbok fra me too innvilges på dette grunnlag: Som skolen og foreldrene sier, arbeides det daglig med begrepsopplæring og språkopplæring, men den.. Les mer »

 • SFO 5-7. trinn

  Foreldre til barn med særskilte behov har etter opplæringsloven et SFO tilbud fra 1-7. trinn, mens andre kun har et tilbud fra 1-4. trinn. Kommunene avgjør selv ev egenbetaling for SFO tilbudet, også 5-7. trinn. I og med at tilbudet 5-7. trinn kun er for barn med særskilte behov, vil foreldrebetaling for dette tilbudet i.. Les mer »

 • Venstre vil gi like muligheter

  Helga 13-15. april har Venstre sitt årsmøte. Handikappede Barns Foreldreforening er stolte av at Venstre skal behandle forslag som direkte er en konsekvens av møtet med partiet under HBFs 30 års markering.  Like muligheter FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal sikre at alle får like muligheter. Under HBFs jubileumskonferanse tidligere i vår var.. Les mer »

 • Urimelig særskatt

  Barn med særskilte behov har gjerne behov for SFO gjennom hele skoletilbudet. Og på mange måter kan man si at SFO ikke er et frivillig tilbud, slik det er for familier med barn uten funksjonsnedsettelser som i større grad utvikler selvstendighet og kan gå hjem, låse seg inn og lage seg mat.  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon gjennomførte.. Les mer »

 • Omfattende endringer innen spesialpedagogikken

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har lagt frem sin rapport «Inkluderende felleskap for barn og unge». Her foreslås det omfattende endringer i måten det spesialpedagogiske tilbudet blir gitt her til lands. Handikappede barns foreldreforening (HBF) er glade for at et viktig tema for våre medlemmer blir en del av det offentlige ordskiftet.  Under overleveringen av rapporten kom det tydelig frem.. Les mer »

 • Nytt styre 2018

  Handikappede barns foreldreforening har valgt nytt hovedstyre under sin 30 års jublileumskonferanse.  Det nye styret har følgende sammensetning:  Leder: Elin Langdahl, tlf.  91 72 17 45                                                                                  ‘ Nestleder: Karl Haakon Sævold Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel Styremedlem: Ragnar Skaug (ikke tilstede da bildet ble tatt) Styremedlem: Celina Sjøberg Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen (ikke tilstede da bildet ble tatt) Varamedlem.. Les mer »

 • Mange får medhold på klage

  Hvert år publiserer Helsetilsynet en oversikt over viktige tema i helse- og omsorgssektoren. I denne finner en urovekkende høye tall for klage på tjenester som gjelder barnefamilier.  Kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester i tide og i tilstrekkelig omfang. Det er viktig for at barn og familien skal få god støtte i oppveksten… Les mer »

 • Kult med knapp

  Foreningen Kappen har lansert en ny film: SÅNN SPISER JEG, pluss boka HULL I MAGEN.  Begge anbefales, enten hver for seg eller aller helst sammen! Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør. Mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene. Noen.. Les mer »

 • Pleiepengeseier

  Usikkert til siste slutt. Flertallet på Stortinget vil ha en enda bedre pleiepengeordning. Det ble fasiten etter en lang kamp for mange foreldre, alle med  allerede tøffe pleie- og omsorgsoppgave hjemme. – Jeg er svært fornøyd med forslaget KrF fremmer i pleiepengedebatten 11. desember. Det blir nå avklart at det ikke er flertall på Stortinget for.. Les mer »

 • Ulovlig egenbetaling SFO

  Betaler dere egenandel for tilsyn før og etter skoletid etter at barnet har er ferdig med 7. trinn? I så fall bør du lese dette.  SFO er et tilbud for ordinære barn fra 1-4. trinn. Kommunene plikter å ha et tilbud for barn med særskilte behov til og med 7. trinn og HBF mener dette er.. Les mer »

 • – En ordenlig drittsak

  I skyggen av pleiepengesaken er det en  annen og ikke særlig omtalt endring, denne er en en ordentlig drittsak.  Før kunne en få refundert inntil 90 % av utgifter en har hatt gjennom året på medisiner og medisinsk utstyr som var foreskrevet på hvit resept. Denne ordningen er nå i ferd med å forsvinne, og.. Les mer »

 • Knappenforeningen

  Knappen er en forening for foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker. Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Foreningens mål er å sette fokus på barn med spise- og ernæringsvansker.

 • Delseier i pleiepengesaken

  Statsbudsjettet 2018 To av tre krav slo inn i pleiepengesaken etter at KrF, Venstre, Høyre og FrP kom til enighet kvelden 22. november. I tillegg er det flere andre gode tiltak HBF merker seg positivt. Småpartienes stemme i budsjettsamarbeidet har vært viktig for gjennomslag, og viser en tydelig familieprofil. Pleiepenger er en viktig sak for.. Les mer »

 • Bli med på laget

  Alle barn er forskjellige. Noen mer enn andre. Våre barn er unike. Alle barn er barn. Alle barn fortjener å ha drømmer.  Det å dele erfaringer om å ha et barn med særskilte behov er ikke alltid like enkelt. Kollegaer på jobben, naboer og venner har andre referanser til det å være forelder enn nettopp.. Les mer »

 • Ny forskrift for private avlastere

  Kommunesektorens organisasjon / Kommunenes Sentralforbund (KS)  har utarbeidet et B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen SGS1030 – Avlastere. Rundskrivet er sendt til alle kommuner. Denne forteller hvordan hver enkelt kommune skal forholde seg til sentrale føringer i både forskriften og særavtalen.  Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale En dom i Høyesterett i 2016 medfører at avlastere.. Les mer »

 • Foreldre som ressurs

  Olvard(4) har i dag vunnet sin kan hende viktigste kamp. Han har nå fått lov til å bo hjemme og slipper å overnatte på sykehjem. Norge har ratifisert FNs Barnekonvensjon. Hensynet til barnets beste skal veie tyngst når avgjørelser skal tas og barn er direkte berørt. Olvard er et barn med handikap, og kommunen har.. Les mer »

 • Egenbetaling SFO

  Handikappede barns foreldreforening mottar stadig spørsmål fra våre medlemmer om store ekstra utgifter for at barnet skal få tilsyn før og etter skoletid (SFO).  HBF mener at SFO før og etter skoletid for barn etter 4. trinn skal være en vederlagsfri tjeneste.  Skolefritidsordning er et frivillig tilbud til foreldre til småbarn som ikke kan være.. Les mer »

 • Ikke rør hjelpemidlene våre

  Handikappede barn risikerer å få et vesentlig dårligere tilbud i fremtiden. De kan oppleve å ta til takke med gåhjelpemidler som ikke er godt nok tilpasset. Regjeringen foreslår å endre ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer.  Forslaget innebærer å flytte det økonomiske.. Les mer »

 • Ledsagerbevis uten aldersgrense

  Ledsagerbevis er for mange nødvendig for å kunne delta på ulike fritids- og kulturarrangement. Det er i dag hver enkelt kommune som administrerer og tildeler bevis etter retningslinjer med røtter tilbake på slutten av 90 tallet.  Alle barn er barn Handikappede barns foreldreforening ønsker at den nedre aldersgrensen fjernes. Dette da alle barn er barn.. Les mer »

 • Ny pleiepengeordning

  Handikappede barns foreldreforening og Norges handikapforbund er svært glade for at Stortinget snarest skal se på pleiepengeordningen på nytt. HBF og NHF støtter SVs forslag til endring av den nylig vedtatte pleiepengeordningen; ingen reduksjon av stønadsnivået, ingen tidsbegrensning og unntak fra 18-årsgrensen for psykisk utviklingshemmede. Vi ønsker å illustrere dette ved hjelp av to eksempler som.. Les mer »

 • Avlaster 2-dommen

  Sommeren 2016 fastslo Høyesterett gjennom den såkalte Avlaster 2-dommen at jobben som avlaster og støttekontakt skal klassifiseres som et arbeidstakerforhold, og dommen vil heretter begrense kommunal sektors mulighet til å benytte oppdragstaker-kontrakter. Dommen er en seier forarbeidstakers rettigheter, men i praksis vil dette gi noen utfordringer som kan gå ut over kvaliteten og fleksibiliteten i.. Les mer »

 • En meningsfull jobb

  Når hun kommer på jobb blir Eline Ødegaard møtt av en ni-åring som smiler og hyler. Slik viser Daniel at han er glad for å se henne. Og gleden er gjensidig, bekrefter Eline når hun får spørsmål om hva hun liker best ved jobben;det er givende og meningsfullt å være assistent i en barnefamilie. Siden.. Les mer »

 • Barn og BPA

  «4. oktober 10 ble en liten gutt hengende fast med et hoppestrikk rundt halsen i ei overbygd sklie på barnehagen. Denne lille gutten er Danielen vår. Hjerneskaden er katastrofalt stor, og det var lenge usikkert om han i det heile tatt ville overleve, og til hvilket liv?» Dette skrev moren Karina på bloggen der hun.. Les mer »

 • Er en selvfølge en selvfølge?

  Du tar for gitt, at du blir tatt på alvor som individ. At du blir inkludert og ikke forskjellsbehandlet. Du ser det som en selvfølge, at du får de samme mulighetene til utdanning som alle andre. Du har gode grunner for å ta dette for gitt. Det representerer grunnleggende rettigheter som er viktige og selvfølgelige.. Les mer »

 • Starthjelp

  Oslo Universitetssykehus tilbyr kurset Starthjelp for foreldre som har barn mellom 0-6 år med funksjonsnedsettelser. Tilbudet er gratis og omfatter faglige foredrag og erfaringsutvekslinger. Kurset går over fire dager med oppstart mandag 10. oktober kl. 09-15. Hver dag har sitt tema: Dag 1: mandag 10.10. 2016, Systemene rundt oss Dag 2: tirsdag 11.10. 2016, Familie.. Les mer »

 • Har du slitt med å få en stabil jobb som ung voksen?

  Vil du dele dine erfaringer? For tiden undersøker NOVA hvilke erfaringer personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn har med å ikke oppnå (eller forbli uten) stabil jobb som ung voksen. Vi spør hvordan det å ikke få en stabil jobb og inntekt påvirker mulighetene for å flytte hjemmefra, få et sted å bo, og stifte familie… Les mer »

 • Påmelding HBF Camp 2016

  Påmelding til HBF Camp 2016 gjøres via denne lenken: https://docs.google.com/forms/d/1rwuhWPzmK087xEmX5Qbx_D-Znsqth8b8DPQ7ze9G_kU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link (Ved problemer – kopier lenken og lim den inn i adressefeltet)

 • 20 kilo krutt og pågangsmot

  Torstein Lerhol er et kjent fjes med en ukjent sykdom: Spinal Muskelatrofi, men lar seg ikke begrense av den grunn. – Jeg nekter å la sykdommen stoppe meg, sier han. – Sykdommen tenker jeg minst mulig på. Når man må forholde seg til den, ja så må man det, førøvrig prøver jeg å leve et.. Les mer »

 • Seksuell lek i barnehagen

  I 2007 skapte Private Barnehagers Landsforbund overskrifter da de skreiv om temaet seksualitet i barnehagene i sitt medlemsblad. Under overskriften «La barn leke seksuelle leker» ble det sakt at barn må få lov til å se på hverandre og utforske hverandres kropper. De skal få leke seksuelle leker og det skal ikke stoppes, men sosialiseres… Les mer »

 • Kompetente foreldre

  Ved Akershus universitetssykehus har vi siden 2006 hatt et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Et program for foreldrenes egen del. Over 200 foreldre har deltatt i programmet, det har fått svært positiv evaluering, og det har gitt anledning til forskning ved Senter for helsefremmende arbeid.  På bakgrunn av dette programmet har vi.. Les mer »

 • Å snakke med barn

  Tekst av psykolog Torun M. Vatne. Det er for tiden økt fokus på betydningen av å snakke med barn om de vanskelige opplevelsene livet kan medføre, men det er ikke mange tiår siden foreldre ble oppfordret til å unnlate å snakke med sitt barn om diagnoser som innebar mulige dårlige prognoser eller progredierende utvikling. På Frambu har.. Les mer »

 • Høring pleiepenger

  Regjeringen har på høring et forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9. Arbeid- og sosialdepartementet har foreslått å reformere ordningen med pleiepenger, og har videre hatt som målsetting å forenkle regelverket. Av forenklingshensyn mener departementet er grunn til å etablere én bestemmelse som skal gjelde for.. Les mer »