ICD-11 – nye “merkelapper”

18. juni offentliggjorde WHO etterfølgeren etter ICD-10. Dette er kodeverket hvor en finner alle mulige diagnoser. Handikappede barns foreldreforening, er som kjent diagnoseuavhengig, slik at det er kan hende en selvmotsigelse å skrive om nettopp diagnoser – som er medisinens merkelapper på ulike tilstander. 

WHO har utviklet kodeverket for å kunne systematisere folkehelse globalt. Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer. I utgangspunktet for å analysere dødsårsaker og sykdomsforløp. Medisin, er historisk sett, ikke en presis vitenskap og det er ikke mange år siden for eksempel homofili var en diagnose i ICD kodeverket. Slik er det heldigvis ikke lengre.

Genrevolusjon
Grunnlaget for skiftet ICD-10 til ICD-11 er mellom annet for å kunne få plass til den enorme revolusjonen som skjer innen genetikken. Stadig nye diagnoser dukker opp og for å finne plass til dette måtte klassifiseringen endres og utvides. Innen den gamle klassifiseringen var en rett og slett i ferd med gå tom.

Diagnoseuavhengige tjenester
Norge er et av de landene som er lang fremme på å sette diagnoser, til tross for at lovverket i prinsippet skal gi individuelle tjenester tilpasset den enkelte. Men det å få et navn på sin tilstand for mange, vil være av akademisk interesse, da variasjonene innen samme type diagnose er svært stor og fasiten er personen mitt i – individet. Se mennesket og behovet, ikke diagnosen.

Nye navn
En annen og ikke uvesentlig endring er knyttet til at enkelte tilstander får nye navn. Eksempelvis diagnosen psykisk utviklingshemming. I ICD-10 var dette F70-F79, Mental retardation, direkte oversatt mentalt tilbakestående. Navnet er nå endret til å være 6A00 Disorders of intellectual development, intellektuell utviklingsforstyrrelse, som ligger nærmere det svenske uttrykket psykiskt utvecklingsstörd.

Norsk oversettelse
Per i dag foreligger det ikke noen offisielle planer om endring av ulike norske navn. Det er direktoratet for e-helse som har ansvaret for oversettelse av ICD-11. Dette er ennå ikke på prioriterte oppgaver i direktoratet, slik at en norsk oversettelse vil tidligst være klar 2020 eller senere. I det ICD-11 tas i bruk vil ingen få «ny diagnose», da det vil være en «synonymordbok» som kobler sammen ny klassifisering med ICD-10.

Whats in it for me?
I utgangspunktet vil det ikke være de store endringene for hver enkelt. Merkelappene, som diagnosen i seg selv er, vil ikke forsvinne. Ny klassifisering vil muligens gjøre at enkelte diagnoser om tilstander blir mindre stigmatiserende, i alle fall om en bruker engelsk navngivning. En er uansett den personen en er og HBF står tydelig på at alle barn er barn, uansett. Og da må en se bort fra begrensingene merkelappene setter. 

Lenker
Direktoratet for e-helse om ICD-10 (og ICD-11)
WHOs nettressurs om ICD-11 (https://icd.who.int/
Helsenorge om sjeldne diagnoser (https://helsenorge.no/sjeldne-diagnoser)