Tilgjengelige skoler

En kartlegging viser at 80 % av skolene har svært mangelfull tilgjengelighet. Alle barn har rett til å gå i sin nærskole, uansett funksjonnedsettelse. Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå på nærskolen. Kommunene må lage oversikt og plan for universell utforming av alle skoler. Det må settes av nok penger og være klare mål på å få gjort alle skoler tilgjengelige. 

Mange skoler har trapper, tunge dører, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter. Fysiske hindringer betyr at skolen ikke er tilgjengelig for alle elever. 80 % av skolene har svært mangelfull tilgjengelighet. En universelt utformet skole er uten fysiske hindringer, er lett å orientere seg i, har god akustikk og godt inneklima. Alle kan bruke samme løsning. Universell utforming er en forutsetning for en inkluderende skole. Det er gode skolebygg for alle elever, for lærere og for ansatte.

Det har konsekvenser når barn ikke får gå på nærskolen sin og ikke blir inkludert i fellesskapet. Helt fra de er små lærer både de og medelevene at de er annerledes. Denne ekskluderingen får store konsekvenser senere i livet og fører til at mange funksjonshemmede dropper ut av skolen og faller utenfor arbeidslivet. Ekskluderingen skyldes både manglende universell utforming og måten undervisningen er organisert på. Universelt utforming er en forutsetning for en inkluderende skole.

Skolen er en av samfunnets viktigste arenaer. Skoler som kan brukes av alle gir gevinst for elever, lærere og foreldre. Og for alle som deltar på kulturarrangementer eller skal avgi sin stemme under valget. Å satse på universell utforming av skolene har stor verdi for oss som samfunn.

Referanser:
· Nesten 80 % av norske skoler har svært mangelfull tilgjengelighet (Norges Handikapforbund/IRIS 2013)
· Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på universell utforming av grunnskolen. Nyttevirkningene er betydelige. (Oslo Economics, 2018)