Rettigheter på sykehuset og i helsevesenet

På sykehuset vil dere oftest være innlagt på en barneavdeling. Avdelingen kan sette dere i kontakt med sykehusets sosionom eller andre som kjenner til dine rettigheter både på sykehuset og ift Nav og din hjem-kommune.

Sosionomen vil kunne veilede dere eller hjelpe dere med å fylle ut søknadsskjema dere trenger for å motta økonomisk støtte eller hjelp fra kommunen.

Det er også lurt å opprette kontakt med fysioterapeut eller ergoterapeut på sykehuset slik at dere får veiledning og hjelp til å søke om hjelpemidler og de tilretteleggingstiltak dere kanskje trenger hjemme og i barnehage / skole.

Pasientrettigheter på sykehuset

Barn under 18 år har rett til å ha mor/og eller far hos seg under opphold i helseinstitusjonen. Barn har også rett til å bli aktivisert og stimulert under oppholdet. Minst én av foreldrene skal få tilbud om overnatting. Begge foreldre skal få tilbud om å spise sammen med barnet. Foreldre skal få dekket utgifter til mat, reise og overnatting når de av hensyn til barnet oppholder seg i institusjon store deler av døgnet.

Hjemmel: Spesialisthelsetjenesteloven § 3–6 og forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000 12.01 nr.1217, HOD), pasientrettighetsloven kapittel 6

Opphold, behandling og medisiner er gratis for pasientene. Det gjelder både offentlige sykehus og private som har avtale med det regionale helseforetaket i pasientens region. Sykehusets poliklinikker krever som regel egenbetaling av pasientene. Det er gratis for barn under 16 år.Hjemmel: Folketrygdloven kapittel 5.

Pleiepenger

Formålet med pleiepenger er å kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med pleie av sykt barn eller pleie av nære pårørende i livets sluttfase.

Hvem kan få pleiepenger?

Pleiepenger kan gis til foreldre eller andre nære pårørende dersom hensynet til barnet tilsier det. Avgjørende for hvilke omsorgspersoner som har rett til pleiepenger er vedkommendes nærhet til barnet. Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem og lignende anses ikke som annen omsorgsperson i forhold til å ha rett til pleiepenger, hvis de ikke samtidig har en privat tilknytning til barnet som nevnt over.

Pleiepenger i livets sluttfase gis til nære pårørende.

Du kan ha rett til pleiepenger fra NAV hvis du har omsorg for barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet) som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus(folketrygdloven § 9-10).

Det er et vilkår for rett til pleiepenger at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger innvilges når pleiebehovet varer mer enn syv kalenderdager og gis fra åttende dag fra NAV.

Les mer om pleiepenger på NAV sine hjemmesider.

Opplæringspenger

Formålet med opplæringspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta deg av og behandle barnet,

Hvem kan få opplæringspenger?

Opplæringspenger gis til yrkesaktive som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Ved behov kan opplæringspenger gis til begge foreldrene samtidig.

Når kan du få opplæringspenger?

Det er et vilkår for å få rett til opplæringspenger at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av å behandle barnet.

Les mer om opplæringpenger på NAV sine hjemmesider.

Frikort

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler for tjenestene under egenandelstak 1. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18, samt pasienter med hiv-infeksjon, fritatt fra å betale egenandeler.

I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester/materiell og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan også kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, kan du få frikort. Da slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Les mer om frikort på Helfo sine hjemmesider.