Seier mot kommunen

Handikappede barns foreldreforening (HBF) er blitt gjort kjent med at flere kommuner, inklusive Steinkjer, krever inn egenandel for “SFO” eller tilsyn for unge på ungdoms- og videregående skole. Nå har vi fått gjennomslag. Men det er ennå et stykke arbeid igjen. 

Barn og unge vil vanligvis, dess eldre de blir, utvikle en selvstendighet hvor de kan være hjemme alene. Behovet for selvstendighet er universelt og gjelder også barn med ulike funksjonsnedsettelser. Vi har fått SFO fra 5.-7. trinn til å være gratis, mens det viser seg at flere kommuner også tar betalt for nødvendig tilsyn for unge på ungdoms- og videregående skole. Det er vanlig at unge i denne alderen kan være hjemme alene uten at det går ut over omsorgspersoners mulighet til samfunnsdeltagelse.

Trønder-Avisa kan 24.11 fortelle om at Handikappede barns foreldreforening har vunnet frem opp mot Steinkjer kommune

#dukanjobare
Du kan jo bare gå hjemme som andre mødre gjør, ble en mamma fortalt av den kommunale saksbehandleren da familien spurte om tjenester slik at familiens voksne kunne være i jobb. Denne typen kultur og holdninger gjør at kommunene rundt i landet velger å kreve inn egenbetaling for tilbud som skulle vært gratis. For familiene det gjelder, er det vanskelig å si i mot. Det skyldes at hver enkelt familie i utgangspunktet har tillit til at det offentlige gjør rett. Noen ganger gjør de feil og da er det greit å ha HBF som kan rydde opp.  Egenbetaling av nødvendig tilsyn til ungdom er en typisk slik sak. 

Feil praksis
Steinkjer kommune har nylig fattet vedtak om å endre sin tidligere praksis. Siden 2012 har de hatt retningslinjer som krever at foreldre må søke kommunen om å få tilbud om tilsyn før og etter skoletid. Tilsvarende praksiser har vi også avdekket i Asker, Lillestrøm og Ås kommuner. Nå ryddes det opp for fremtiden. 

Krav om tilbakebetaling
HBF fører påstand om at kommuner ikke kan ta betalt for denne type tilbud. Dette da slikt tilsyn i praksis er en form for avlastning av foreldre, og at tilbud gitt på feil hjemmelsgrunnlag danner grunnlag for at familiene skal ha tilbakebetalt uriktig innkrevd avgift. På mange måter er dette en omvendt NAV skandale, hvor det er det offentlige som har vært for ivrige til å kreve inn egenandeler uten å ha riktig lovforståelse. Slikt skjer også fordi kommunene har begrenset kompetanse på området og det oppstår lokale kulturer som ikke er etter lovens intensjon. 

Advokat Brynjar Meling er engasjert i saken på vegne av Handikappede barns foreldreforening

Engasjerer advokat
Handikappede barns foreldreforening er opptatt av denne typen saker av prinsippiell karakter og har engasjert Advokat Brynjar N. Meling for å bistå opp mot kommunen. Vi søker å finne løsninger uten å måtte gå til rettslige skritt, da det er ressurskrevende. Ikke bare for HBF, men også for kommunen. Vi er opptatt av at rett skal være rett og at ingen familier skal stå med utgifter. 

Mange berørte
Etter at saken ble kjent, har HBF fått kjennskap til flere familier som har betalt “egenandel SFO” i ungdoms- og videregående skole. Disse blir inntatt løpende i dialogen med kommunene. Vi er opptatt av å gi våre medlemmer støtte i denne saken. Dette ville de ikke klart uten en organisasjon som HBF i ryggen. Det skal lønne seg å være medlem hos oss.