SFO fritak brer om seg

Kvelden 21. juni sluttet Ålesund kommune seg til nasjonalt trend om å avvikle egenbetaling SFO 5-7. trinn. Det forventes at flere kommuner følger etter.

Barn flest, utvikler selvstendighet og det å ha både friheten og ansvaret det ligger i å kunne gå hjem alene, være hjemme alene, uten tilsyn var viktig for Høyres Monica Molvær, som sluttet seg til flertallets ønske om å avvikle egenbetaling fra og med høsten 2018. Arbeiderpartiets gruppeleder Svein-Rune Johannessen argumenterte for at dette handler ikke om økonomi, det handler om anstendighet. Pårørende til barna det gjelder gjør allerede en enorm samfunnsforskjell gjennom ubetalt omsorg. 

Budsjettdisiplin 
Argumentasjonen for de som stemte i mot, var at de gjerne så at saken ikke skulle komme midt i budsjettåret. I intensjon er de likevel for avvikling, men mente altså at dette må sees i sammenheng i budsjettbehandlingen. Denne argumentet minner en del om hva man har hørt i henholdsvis Kristiansand og Stavanger, hvor det også er klare forventinger om at en for kommunebudsjettet 2019 avvikler ordningen. 

Stortingsflertall for avvikling
12. juni i år behandlet Stortinget en sak om oppfølging av  utviklingshemmedes rettigheter. Her fremmet også Arbeiderpartiet et løst forslag om SFO og at en må se dette opp mot nødvendige helse- og omsorgstjenester og pårørendestøtte. HBF legger til grunn dette vedtaket og har tidligere vært tydelig på at stortingsvedtaket er normativt for kommunene. Man må forutsette at kommunene i budsjett for 2019 og senere nå tar bort egenbetalingen for SFO 5-7. trinn, senest fra 1. januar 2019.