Sommer med ledsagerbevis

Noen gang prøvd deg i en fornøyelsepark med barn med nedsatt funksjonsevne, gruet deg til fritidsaktiviteter? Svært mange foreldre søker ikke om ledsagerbevis før barnet er 8 år. Rett og slett fordi retningslinjene ikke er oppdatert. Flere kommuner har nå endret egne retningslinjer for ledsagerbevis.  

Endringer i aldersgrense og modernisering
Handikappede barns foreldreforening har over tid arbeidet med å få en bedre ledsagerbevisordning. En av faktorene er nedre aldersgrense. Ledsagerbevisordningen er frivillig, men etter hva vi erfarer, utstedes kort i alle landets kommuner. Det at den er så alminnelig gjør også det enklere for de med ledsagerbehov. Vi er derfor svært glade for at det er avsatt midler for å å få til et digitalt ledsagerbevis.  

Usynlige handikap
Ikke alle behov er like synlige, men i det behovet er der, er det avgjørende at det er kjente og trygge ledsagere tilstede. Barn som trenger ekstra støtte for å fortolke og forstå, barn med tilstander hvis manglende tilrettelegging medfører at en velger å avstå fra aktiviteter som ellers kunne vært bra for barnet. God tilrettelegging og “først i køen” prinsipp gjør at for eks autistbarn får slipper unødige “meltdowns” og kan delta på lik linje med andre barn og unge. 

Facebookhjelpen
På ulike nettforum leser vi meldinger foreldre som er frustrert over at akkurat deres kommune fremdeles tviholder på 8 års aldersgrense. Noen av disse blir til en henvendelse fra HBF til kommunens politiske ledelse om å få til endring. Vi begynte i det små med å få de store byene og kunne i 2017 krysse ut Trondheim kommune.

Dominoeffekt
Kort tid etter har flere andre kommuner rundt om i landet fulgt etter. I de sakene vi har bistått, har vi hatt 100 prosent gjennomslag. 

Siste kommuner var Malvik, Bodø og Sarpsborg. Til inspirasjon, legger vi derfor ut litt av korrespondansen som er gått fra HBF og hvordan dette er håndtert lokalt. 

Malvik kommune
HBF sendte en e-post til formannskapet med henvisning til nabokommunen. Dette medførte at Arbeiderparitet lokalt tok tak i saken og fremmet en interpellasjon i kommunestyret sist i mai, som enstemmig ble vedtatt. 

Bodø kommune
På formiddagen Kristi Himmelfart sendte HBF en henvendelse til politisk ledelse i bystyret for Bodø kommune. Høyres gruppeleder tok tak i saken og sendte inn interpellasjon før fristen kl 12.oo samme dag. Dette gjorde at igjen et enstemmig bystyre fattet vedtak om endring. 

Sarpsborg kommune
Da saken dukket opp på selvhjelpsgruppen på facebook, ble det også kommentert fra en forelder fra Sarpsborg om at kommunen fremdeles har 8 års nedre aldersgrense. HBF sendte derfor igjen en e-post til politisk ledelse. Ordfører var ikke kjent med problemstillingen, og viste handlekraft. Han valgte administrativt å endre retningslinjene med umiddelbar effekt. 

Ingenting er umulig
Hver enkelt kommune har selv anledning til å fastsette egen forvaltningspraksis knyttet til ledsagerbevis. I dag foreligger det nasjonale veiledende retningslinjer som er fra tidlig 90 tall på BufDirs nettsider. 

Regjerningen har nylig bevilget fem millioner til modernisering og digitalisering av ledsagerbevis, og dette arbeidet er såvidt startet. Det er likevel ikke noe til hinder for at hver og en kommune allerede i dag velger å endre nedre aldersgrense. 

Det haster for sommeren
Vi gleder oss i dag over de familiene som nå får dra nytte av ledsagerbevis i sommer. Lokale folkevalgte og ordførere oppfordres til å gjøre som ordføreren i Sarpsborg. Ordfører har fullmakt til å fjerne nedre aldersgrense på ledsagerbevis.

En slik endring vil ikke ha økonomisk betydning for kommunen, men kunne ha stor betydning for kommunens innbyggere.