Barnehage

Ansvarlig myndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning å påse at
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Det gjelder både de
offentlige og de private barnehagene.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barn med nedsatt funksjonsevne
har fortrinnsrett til barnehageplass ved opptak, jf. barnehageloven § 13.

De fleste får tilbud i vanlige barnehager, ofte ved hjelp av egen assistent.
Det finnes også enkelte spesialbarnehager.

Det fysiske miljøet

Det fysiske miljøet i barnehagen skal være utformet slik at alle barn får
gode muligheter til å delta aktivt i lek og aktiviteter. Ved planlegging av
barnehagens utforming, skal det tas hensyn til samfunnets mål om nedbygging av
funksjonshemmende barrierer. Bygninger, utområder og produkter må derfor være
universelt utformet.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for
spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Hjelpen kan knyttes til
barnehagen, sosiale og medisinske institusjoner eller organiseres som egne
tiltak, jf. opplæringslovens (oppll.) § 5-7.

Hva som er et ”særlig behov” er en skjønnsmessig vurdering som ligner den som
legges til grunn ved spesialundervisning i grunnskolen.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til å få dette gratis. Det
skal gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet får tildelt dette, se
rundskriv F-039-01.

Sakkyndig vurdering

Det skal foreligge en sakkyndig vurdering før det treffes vedtak om
spesialpedagogisk hjelp. Mer informasjon finner du på side 8. Opplæringslovens §
5-4 og § 5-5 gjelder så langt det passer i forhold til barnehagen.

Generell og individuell tilrettelegging

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler går
det frem at barn med funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til anlegget inne og
ute på lik linje med andre. Langsiktig planlegging er derfor viktig. Barnet bør
få en så gunstig situasjon som mulig gjennom hele barnehageoppholdet uten at det
må gjøres store forandringer med lokalene underveis. Link til veileder på side
19, hvor kan jeg få mer informasjon?

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet
for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdig utviklings- og
aktivitetsmuligheter, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (Dtl.) § 12
og Rett til læring, NOU 2009: 18. Den individuelle tilretteleggingen kan gjelde
det sosiale, pedagogiske og/eller de fysiske forholdene i barnehagen.

(Hentet fra NHFs rettighetsbrosjyre – se også NHF.no)