top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Engangspenger

Regjeringen legger 100 millioner på bordet for å styrke avlastning og habilitering i kommunene. Dette fordi Covid-19 situasjonen har vært og er krevende for meromsorgsfamilier. I statsbudsjettet for 2021 ligger fordelingen klar. Hvor mye går til din kommune? Vi har oversikten.

Dette er engangspenger, som skal kompensere for noe av utfordringene familier og sårbare barn møter. Disse pengene er tydelig øremerket, men er å finne i rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at en i hver og en kommune må passe nøye på at pengene blir brukt til formålet.

Hva er habilitering? Store norske leksikon skriver: Habilitering er planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte, skal utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Begrepet brukes mest om tiltak for barn som er født med funksjonshemning

Innen dette området er det et uttall av tjenester, fysioterapi, ergoterapi, tilrettelagt opplæring i ADL ferdigheter mm. Det er og mulig å definere nødvendig personlig assistanse inn under habliliteringsbegrepet, da barn og unge med behov for støtte for å utvikle egen selvstendighet er habilitering. Alt for mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir hengende igjen med mamma og pappa som tjenesteyter, mens jevnaldrende barn er svært selvstendige på alle områder.

Midlene kan altså gå til likestillingstiltak for handikappede barn. – Det er bra og etterlengtet, uttaler Elin Langdahl, leder i Handikappede barns foreldeforening og understreker at svært mange kommuner har begrenset praksis med å innvilge assistanse som habilitering og tror at for eksempel BPA for barn kun er avlastning for foreldre. Det er det ikke.

Hva er avlastning? Avlastning er en form for pårørendestøtte gjennom ulike tiltak for å minske tyngende omsorg, eller meromsorg. Måten det organiseres varierer veldig fra kommune til kommune, men tradisjonell avlastningsbolig, eller avlastning på institusjon er mye utbredt. Det er også vanlig med privat avlastning og ikke minst at kommunene innvilger BPA som avlastningstiltak for foreldre. Eksempelvis kan tilsyn før og etter skoletid hjemles som avlastning, slik at mamma og pappa kan delta i samfunnslivet som alle andre.

– Det er åpenbart at mange familier har hatt, og har tøffe hverdager. Det fikk vi bekreftet tidlig gjennom vår foreldreundersøkelse, forteller Elin Langdahl. Det er bare rett og rimelig at staten nå bretter opp armene og pålegger kommunene å øke omfanget. Vi ser at tiltakspenger knyttet til sårbare barn og unge utdelt sommeren 2020 i liten grad har gått til våre barn og familier.

Det gjelder å passe på Når kommunene får midlene utbetalt via rammetilskuddet, må hver enkelt kommunes folkevalgte passe på at midlene brukes til formålet. Da Rent konkret betyr det at man må forvente at det er mulig å finne en vekst i kommunens avlastnings- og habiliteringsbudsjett i 2021 som kommer i tillegg til allerede planlagte endringer.

– Vi må sikre at kommunene ikke ender opp med å bruke pengene til skrivebordsarbeid. Det som trengs nå er at midlene går uavkortet til økt tjenesteytelse for barn og unge. HBF har forventning om at lokale folkevalgte er i stand til å gjøre denne jobben – men da må de vite hvor mye penger det gjelder i sin kommune.

Oversikt per kommune HBF har hentet ut tallene fra den såkalte “Grønnboka” og i denne finner en tall per kommune. Tallene presenterer vi under og alle tall er i 1000 kr.


5 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page