top of page
Image by Nathan Anderson

IP KOORDINATOR

For barn med behov for sammensatte tjenester over lang tid er det hensiktsmessig å oppnevne en ansvarsgruppe i kommunen. En ansvarsgruppe består av personer/tjenesteytere som har mest kontakt med barnet og familien og er ansvarlig for de viktigste tjenestene. Ansvarsgruppa ledes av en oppnevnt koordinator, som kaller inn til møter og er ansvarlig for referater og oppfølging. Bruk av ansvarsgrupper er ikke lovfestet. Derimot har pasienter med behov for langvarige, koordinerte tjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). En IP skal gi et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. IP utarbeides i tett samarbeid mellom barnet/pårørende/koordinator. En IP skal konkretisere barnets behov for tjenester og hvordan behovene skal dekkes. Planen kan gripe over mange tjenesteområder og flere forvaltningsnivåer. Det er viktig å huske at en IP ikke utløser vedtak i seg selv, men den skal være et verktøy for å ivareta langsiktige behov hos barnet. Koordinatoren har ansvar for oppfølging og koordinering.

 

Hjemmel: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5, 2-5a og 2-5b og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7, psykisk helsevernlov § 4-1 samt forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

bottom of page