Kommuner som avviker fra standard

Nok en kommune har utlyst ny konsesjon på BPA uten å følge hva kommuner og bransjen mener er riktig standard. Denne gangen er det Nittedal kommune. De utlyser med avvik, hvor de ikke ønsker å bruke Norsk Standard, da de mener rapporteringskravet i denne ikke er godt nok ivaretatt.

Ulovlig praksis
Det er i ny utlysning krav om at leverandør skal melde inn endret behov hos brukeren (ikke lovlig, da assistenter etter Helsedirektoratets håndbok er unntatt journalplikt), bruker skal måtte søke om å få reise ut av kommunen eller til utlandet, og det vil ikke lenger være tillatt med driftsmidler.

Dårligere tilbud for dagens BPA mottagere
Mer enn 80 % av dagens brukere i kommunen har i dag leverandører med driftstilskudd. Likevel hevder kommunen at ny konsesjon ikke vil medføre endringer for dagens brukere. Et bortfall av driftskontoen vil imidlertid medføre store velferdsmessige konsekvenser for brukerne. De fleste familier som har barn med BPA-vedtak får et friere liv med assistanse, og barnet kan i større grad være sammen med familien.

Personlig assistanse fristiller også foreldre fra situasjoner hvor det ikke er naturlig å be om foreldrehjelp. Jo eldre ungdommen blir, jo mer selvstendig er ungdom flest. De færreste 15-16 åringer ønsker foreldre inn i livet sitt mer enn høyst nødvendig.

Fattigere ungdomstid
Dette prinsippet må også gjelde barn med ulike handikap. Fristillingen fra foreldre er en gradvis modning, også for de med BPA. Ved bortfall av driftsmidler kan ikke lenger barn og unge med BPA delta på f.eks. konfirmasjonsleir, overnatting med venner, hytteturer eller russeturer dersom assistentens utgifter til dette skal betales av foreldrene.

Lik nasjonal praksis er viktig
Ferieturer eller helgeturer vil også være uaktuelt hvis driftskontoen fjernes. HBF er opptatt av at BPA-ordningen ikke vannes ut ved at kommunene lager egne fortolkninger av rundskrivet og intensjonen bak BPA. BPA-rundskrivet er godt og anbefales brukt – endringer som passer kommunene bedre er ikke nødvendigvis i brukernes favør.