top of page
Humanistisk konfirmasjon fra Human Etisk Forbund
Snart det du som er VOKSEN og KONFIRMANT!

INKLUDERENDE KONFIRMASJON ELLER IKKE?

Under halvparten av ungdommen velger å konfirmere seg kirkelig. Nær en av tre konfirmanter er i dag konfirmanter med humanistisk konfirmasjon. Hvordan er det for ungdom med funksjonsnedsettelse?

Å feire overgangen inn mot voksenlivet er viktig for alle. Både for ungdommen selv og for omgivelsene rundt. Definisjonen på en vellykket konfirmasjon enkelte deler av landet er når det er minst tre kaker som står i kjelleren uåpnet. 

Når ungdommen har en funksjonsnedsettelse, er det da mindre vanlig med konfirmanter? Handikappede barns foreldreforening har kartlagt blant medlemmer om deres erfaring med konfirmasjon. Av de som har ønsket å konfirmere seg er det seks av 10 har konfirmert seg kirkelig. Kun en fjerdedel har valgt humanistisk, som er lavere enn blant ungdom ellers. Hva kan det skyldes?

Blant foreldre som svarte, var det også mange som svarte at de opplevde at det tilbudet de kunne ta del av ikke er godt tilrettelagt for den med funksjonsnedsettelse. Fire av 10 deltok ikke i det ordinære opplegget sammen med andre konfirmanter og ca halvparten har svart at tilbyder av konfirmasjonsopplegget evnet å tilrettelegge. Det siste er veldig positivt men: Selv om kartleggingen er begrenset,  er det enkelte utsagn som er verdt å merke seg: 

Ungdommen ville ikke konfirmeres i kirken, humanetisk konfirmasjon kunne ikke tilrettelegges, vi endte med ikke konfirmasjon, og ev fest på 18 årsdagen isteden.

Vi har tvillinger med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Den «friskeste» valgte humanistisk, men den andre «valgte» kirkelig da de hadde godt tilrettelagt alternativ og solgte seg godt inn (humanistisk ble ikke undersøkt som et alternativ). 


Med andre ord, det kan synes som om tilretteleggingen av konfirmasjonsopplegget er styrende og ikke ungdommens frie valg. Kirken har i årstider hatt tradisjon, med ulikt utfall, for inkluderende konfirmasjoner. Human-Etisk forbund ønsker, men har per i dag ikke en nasjonal inkluderingsstrategi. 

Her trengs endring. Gode konfirmasjonsritualer er en av sakene Handikappede barns foreldreforening har satt på agendaen våren 2023: Våre ungdommer skal ha like muligheter som annen ungdom.

 

Inkluderende KONFIRMASJON-2.png
KIRKELIG KONFIRMASJON

Den norske kirke sier det er en selvfølge at alle som ønsker det kan delta i konfirmantforberedelsene og bli konfirmert. Konfirmasjonsundervisningen og konfirmasjonen er for alle.

 

Enkelte konfirmanter vil ha behov for individuell tilrettelegging. Ta kontakt med og det er den enkelte lokale menighet som har ansvar for å få til dette best mulig.


Kilde: Kirkens informasjonssider om tilrettelagt konfirmasjon. 

HUMANISTISK KONFIRMASJON

Alle ungdommer skal ha mulighet til å konfirmere seg hos Human-Etisk Forbund, men på nettsidene finnes begrenset informasjon. 

 

De har et kurstilbud i Oslo for konfirmanter med psykisk nedsatt og/eller kognitiv funksjonsevne. Ut over dette er det lite å finne om tilrettelegging.

Det fremgår heller ikke om de ordinære tilbudene rundt om i landet er tilrettelagt. 

Kilde: Human-Etisk forbunds informasjonssider om konfirmasjon.  
 

 

Artboard 1.png
ANDRE TRADISJONER

Ca halvparten konfirmeres i kirken, en fjerdedel av ungdomskullet velger humanistisk konfirmasjon. Av de resterende, er det ulikt om det er slik at de ikke velger å konfirmere seg eller om de har et annet overgangsrituale. 

Det finnes flere trossamfunn og -retninger som har konfirmasjon og lignende tradisjoner.

I for eksempel islam finnes det ikke noe som tilsvarer den kristne konfirmasjonen, men i stedet markerer muslimene flere deloverganger som tar en person fra barndommen og over i de voksnes rekker. 

bottom of page