top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Nok et lovbrudd i barne- og avlastningsboliger

Mange har fått med seg at det pågår et nasjonalt tilsyn om barna som er tilknyttet barne- og avlastning får et forsvarlig tilbud. Nok en gang er det et gjennomført tilsyn hvor det igjen avdekkes lovbrudd. Denne gang i Bjørnafjorden kommune. Der er det slik at barns om skader seg under avlastningsoppholdet og må på legevakta ikke blir journalført, fordi ansatte mangler tilgang til journalsystemer.

I et næringsområde, med adresse Industriveien 88 og 90, ligger Varafjell Avlastningssenter. I følge kommunens egne nettsider har de syv soverom og tre leiligheter. Det vil si at de har en avlastningsinstitusjon med tilsammen 10 plasser. Statsforvalteren i Vestland har nylig ført tilsyn med tilbudet her og ved Fusa avlastning som også ligger i kommunen. Så godt som hjemme? Tilbudet beskrives som bra, om en leser kommunens egen informasjonsbrosjyre. Her fremgår det til og med at de ansatte på avlastningstilbudet følger og assisterer barna som har tilbud på Varafjell også blir med i barnehage og skole. En kan likevel stille spørsmål om det er et tilbud som er så godt som hjemme både med tanke på hvor avlastningen er med plassering og når en leser hva Statsforvalteren konkluderer med i sin foreløpige rapport. Statsfovalgeren er tydelig i sin uttalelse. Lovbrudd

I den oversendte rapporten til kommunen konkluderer tilsynsmyndighetene på lovbrudd innen:

Helse- og omsorgstenestelova §§ 4-1 og 4-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Det betyr at ikke sikrer at habiliterings- og opplæringlæringstiltak regelmessig blir gjennomført, dokumentert eller evaluert for barna i avlastningsboligene. Kommunen sikrer heller ikke at ansatte i barne- og avlastningsboligene har nødvendig opplæring og oppdatert informasjon behovene, mål og tiltak for barna. Kommunen sin praksis innbærer uforsvarlig høg risiko for at nødvendige tiltak ikke blir gjennomført etter tiltaksplan og barnas behov. Dette er lovbrudd og ikke avvik, eller ikke god praksis. Det betyr at kommuen har gjennomført tjenesten på en måte som ikke er i henhold til lovgivers intensjon og er et ansvar som gjelder for hele kommunen, både administrativ og politisk ledelse.

Frist på tilbakemelding ut august

bjornafjorden
.pdf
Last ned PDF • 294KB

Handikappede barns foreldreforening har fått innsyn i rapporten og at kommunen har bedt om, og fått innvilget utsatt frist på tilbakemelding til Statsforvalteren. Kommunen mener selv at de har rettet feil og mangler, som er påpekt i sin anmodning om utsatt frist. Vi kan ikke se at det foreligger forslag fra kommunen som fullt ut retter lovbruddene i tjenesten. Ikke papirtilsyn, krever handling

Hovedstyremedlem Håvard Ravn Ottesen har over tid fulgt de ulike tilsynene som er gjennomført og reagerer på kommunens forståelse av hva som skal til for å ikke lengre ha lovbrudd. Barna og familiene det gjelder står i en ekstremt sårbar situasjon. Familiene velger ikke avlastning eller barnebolig fordi av bekvemmelighetshensyn, de søker om slike tjenester fordi det er tvingende nødvendig. Kommunens tilbud skal i utgangspunktet være bra, men når tilsyn avdekker lovbrudd, må det handling til. Eksempelvis er det slik at det foreligger barn med behov for 2:1 bemanning, som ikke alltid får det, som igjen skaper uro hos barnet. Hjelpemidler blir ikke brukt slik tiltenkt, og selv om det er utarbeidet habilteringsplaner fra fysioterapeut er det ikke kunnskap hos de ansatte om hvordan en skal gjøre treningen. I ytterste konsekvens kan det medføre feil praksis og funksjonsfall. Noen barn har kommunikasjonshjelpemidler i form av alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Ansatte har ikke fått opplæring om barna og barn sin kommunikasjonsform når de skal gi barnet tenester, som igjen resulterer i at hjelpemiddel ikke blir benytte slik dei skal, med påfølgende uro for barna. Legevaktbesøk ikke dokumentert Risikoen for at barn som utfolder seg vil skades, eller det er andre hendelser som gjør at en må oppsøke legevakta er alltid til stede. Også mens en er på avlastning. Barna det gjelder er gjerne med større hyppighet i kontakt med helsevesenet enn andre barn, av åpenbare årsaker. I rapporten som tilsynsmyndighetene har sendt kommunen er å lese at

Vi får til dømes opplyst i intervju at barn har skada seg i avlastinga og oppsøkt legevakt, utan at hendinga er dokumentert i barnet sin journal på grunn av at tilsett manglar tilgang.

Ansatte, vikarer og midlertidig tilsatte har ikke tilstrekkelig opplæring eller tilgang til de verktøyene som skal brukes til dokumentasjon og kvalitet. Når en vet at mye av tjenesten må gjennomføres gjennom vikarer og midlertidig ansatte, er det alarmerende å vite at det ikke er registrert hva som faktisk har skjedd.

Savner politisk engasjement Slik endring krever mer enn nye rutiner. Det krever tid til å sette en kultur hvor praksis er endret. Politikere står ansvarlig for at kommunens tjenester er gode og det er etter hva Handikappede barns foreldreforening ikke spor av at administrasjonen i saken har orientert politisk om lovbruddene. I så måte velger vi å dele den foreløpige rapporten, som administrasjonen har frist på å svare ut innen 20. august. Endringer fra foreløpig til endelig rapport er kun eventuelle faktafeil, og det fremgår av kommunens kontakt med Statsforvalteren at de erkjenner avvik, eller lovbrudd om en vil, som må tas tak i. Det siste sittende kommunestyre skal gjøre, er å fatte budsjettvedtak for kommende år. Nødvendige endringer for å rette på lovbrudd bør bety endringer i rammebetingelser for tjenester til barn og unge med store behov.


1 421 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page