top of page
Image by Nathan Anderson

OMSORG OG AVLASTNINGTJENESTER

AVLASTNING

Avlastning er et tilbud til den som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Formålet er å avlaste den som gir omsorg. Avlastning kan gis som noen timer enkelte dager eller som et lengre døgnbasert avlastningstiltak. Det skal i størst mulig grad organiseres etter familiens ønsker. Det betales ikke egenandel for avlastning, og utgifter til ledsager, transport, mat og liknende skal dekkes av kommunen. Familien søker kommunen om avlastning, som innvilges eller avslås gjennom et enkeltvedtak.

 

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.

BOLIG MED HELDØGNS OMSORGTJENESTE - BARNEBOLIG

Når barn (under 18 år) har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak. Dersom barnet må ha egen fast bolig, er det aktuelt med barnebolig. Gjelder det avlastningstiltak i en bolig som kommunen regelmessig benytter til slikt formål, kalles dette en avlastningsbolig.

 

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven, §§ 3-2 nr 6 bokstav c forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. 

bottom of page