top of page
Garderobe på skolen

BARNEHAGE

ANSVARLIG MYNDIGHET

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Det gjelder både de offentlige og de private barnehagene.​

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barn med nedsatt funksjonsevne har fortrinnsrett til barnehageplass ved opptak, jf. barnehageloven § 13. De fleste får tilbud i vanlige barnehager, ofte ved hjelp av egen assistent.


Det finnes også enkelte spesialbarnehager.

SPESIALPEDAGOGISK HJELP

Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Hjelpen kan knyttes til barnehagen, sosiale og medisinske institusjoner eller organiseres som egne tiltak, jf. opplæringslovens (oppll.) § 5-7.​​

Hva som er et ”særlig behov” er en skjønnsmessig vurdering som ligner den som legges til grunn ved spesialundervisning i grunnskolen.​ Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til å få dette gratis. Det skal gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet får tildelt dette, se rundskriv F-039-01.

DET FYSISKE MILJØET

Det fysiske miljøet i barnehagen skal være utformet slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og aktiviteter. Ved planlegging av barnehagens utforming, skal det tas hensyn til samfunnets mål om nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Bygninger, uteområder og produkter må derfor være universelt utformet.

SAKKYNDIG VURDERING

Det skal foreligge en sakkyndig vurdering før det treffes vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Mer informasjon finner du på side 8. Opplæringslovens §5-4 og § 5-5 gjelder så langt det passer i forhold til barnehagen.

TILRETTELEGGING

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler går det frem at barn med funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til anlegget inne og ute på lik linje med andre. Langsiktig planlegging er derfor viktig. Barnet bør få en så gunstig situasjon som mulig gjennom hele barnehageoppholdet uten at det må gjøres store forandringer med lokalene underveis. 

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdig utviklings- og aktivitetsmuligheter, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (Dtl.) § 12 og Rett til læring, NOU 2009: 18. Den individuelle tilretteleggingen kan gjelde det sosiale, pedagogiske og/eller de fysiske forholdene i barnehagen.

bottom of page