top of page
Stabler av mynter

HUSBANKEN

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av nasjonal boligpolitikk som skal sørge for at alle kan bo trygt og godt. Husbankens virksomhet settes hvert år gjennom tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I tillegg får Husbanken tildelingsbrev fra andre departementer knyttet til enkelte tilskuddsordninger.

TILSKUDD TIL EGEN BOLIG 

Boligtilskudd kan gis til oppføring, kjøp og utbedring. Tilskudd kan gis til hel eller delvis dekning av egenkapital. Tilskuddet gis etter økonomisk behovsprøving. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

TILSKUDD TIL TILPASNING AV EGEN BOLIG

Tilskudd kan også gis til tilpasning av bolig, dersom medlem av husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen. Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING

Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen. Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering sendes Husbankens regionkontor etter påtegning av kommunen.

GRUNNLÅN

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger og ombygninger av bygninger til boliger. Søknad om grunnlån skal sendes Husbankens regionkontor.

STARTLÅN

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og kan gis til å fullfinansiere boligen eller som topplån der banker gir grunnfinansiering. Startlånet kan også brukes til refinansiering av dyre lån.

BOSTØTTE

Bostøtte skal sikre husstander med svak økonomi en god og hensiktsmessig bolig. Ordningen er behovsprøvd ut fra forholdet mellom inntekt og boutgifter. Bostøtte kan gis til alle, bortsett fra studenter og personer som avtjener militærtjeneste. Studenter som har barn i husstanden kan likevel få bostøtte. Boligen som søker bor i, må oppfylle noen enkle krav, blant annet må boligen være en godkjent helårsbolig og ha kjøkkenfunksjon og bad, og være en selvstendig bolig. Bostøtte administreres av Husbanken og kommunene i fellesskap. Søknad om bostøtte sendes bostøttekontoret i kommunen (som regel NAV).

bottom of page