top of page
Image by Ben Mullins

SPESIALUNDERVISNING

Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov. Spesialundervisning representerer ikke noen enhetlig pedagogisk tilnærming, men defineres først og fremst gjennom det at eleven får en opplæringssituasjon som går ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller den vanlige organiseringen av opplæringstilbudet.

Opplæringsloven § 5-1 (se link under Grunnskolen) sier at elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Dette er igjen opp til den enkelte skole og kommune å avgjøre, noe som fører til stor variasjon over hele landet. Spesialundervisningen er først og fremst regulert av Opplæringslovens § 5 og forskriftene til opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veileder om spesialundervisning. Eleven eller foreldrene kan kreve at skolen skal gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å finne ut om eleven har behov for slik undervisning, jf. Opplæringslovens § 5-4.

SAKKYNDIG VURDERING

Vær oppmerksom på at før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de behovene eleven har. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) som sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det, og foreldrene må gi sitt samtykke til dette. Den sakkyndig vurderingen skal vise om eleven kan ha nytte av spesialundervisning, og hva slags tilbud som bør gis. Det som vurderes er:

  • Sen utvikling, lærevansker eller andre forhold som påvirker opplæringen

  • Antatt utbytte av det ordinære undervisningstilbudet

  • Realistiske mål for barnets utvikling og læring

  • Om elevens ”vansker” kan håndteres i det ordinære undervisningsopplegget

  • Hvilken opplæring som gir et forsvarlig tilbud.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen med å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov. PP- tjenesten skal rådføre seg med foreldrene i arbeidet med å utforme tilbudet om spesialpedagogisk hjelp, og legge stor vekt på deres synspunkter,

jf. Opplæringsloven § 5-4. Kommunen må gi en tydelig begrunnelse for eventuelle avvik fra vurderinger foretatt av sakkyndig instans.

Opplæringstilbudet skal ha et innhold som gir eleven et forsvarlig utbytte i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven, jf. Oppløringsloven § 5-1.

Alle elever har rett til like mange undervisningstimer uavhengig om det gis spesialundervisning, Oppløringsloven § 2-2 og § 3-2.

IOP (Individuell opplæringsplan)

For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP), jf. oppll. § 5-5. Hensikten er å gjøre planlegging, gjennomføring og evaluering enklere og mer oversiktlig. IOP skal være et arbeidsverktøy for skolen og læreren. Den skal inneholde konkrete opplæringsmål og skal evalueres skriftlig hvert halvår. Eleven/foreldrene og kommunen skal få kopi av evalueringen.

UNDERVISNING PÅ SYKEHUS

En elev som er innlagt på sykehus eller annen helseinstitusjon, har rett til opplæring. Det følger av pasientrettighetsloven § 6-4 samt forskrift om barns opphold i helseinstitusjon til spesialisthelsetjenesteloven.

EKSAMEN

Elever med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til tilrettelegging av eksamen. Det skal gjøres etter en individuell vurdering.

SFO

Grunnskolen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn med behov for særlige løsninger fra 1.-7. årstrinn, jf. Opplæringsloven § 13-7. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barnet.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår, og arealene inne og ute skal være egnet for formålet.

Elever som mottar spesialpedagogisk bistand i medhold av opplæringsloven i SFO-tiden, har rett til å få denne hjelpen gratis. Dette medfører at det skal gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden eleven etter enkeltvedtaket er tildelt spesialpedagogisk hjelp.

TRANSPORT

Elever som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for skyss til og fra skolen, har rett til gratis skyss/transport til og fra skolen uavhengig av avstanden mellom hjem og skole, jf. Opplæringsloven § 7-3. Dette gjelder også til og fra SFO.

bottom of page