top of page
Image by NordWood Themes

BARNS HELSETILBUD

HELSESTASJON

Alle kommuner har helsestasjoner som skal følge alle barn fra de blir født og opp til skolepliktig alder. Tjenesten er gratis, og helsestasjonen plikter å veilede, følge opp og om nødvendig henvise barnet til utredning. Helsestasjonen kan spille en viktig rolle i habiliteringsarbeidet av barnet.

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd punkt 1b og 3-3. ​

FYSIOTERAPI

Mange kommuner har en fysioterapitjeneste for barn fra null til syv år. Foreldre kan ta direkte kontakt med denne tjenesten. Både helsestasjonslege og fastlege kan henvise til privatpraktiserende fysioterapeut. For å få stønad til undersøkelse og behandling, må den privatpraktiserende fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen. Barn under 12 år og pasienter med visse diagnoser er fritatt for egenandel ved behandling hos fysioterapeut. Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 og Folketrygdloven § 5-8. 

TANNLEGE

Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar, og skal sørge for forebygging og behandling. Det skal gis regelmessig og oppsøkende tilbud til blant annet barn og ungdom opp til 18 år og hele livet til personer som har utviklingshemning. Tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten er gratis fram til 18 år. Fra 19 til 20 år betales det 25 prosent. Noen diagnoser gir rett til gratis tannlegebehandling hele livet. Tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander (TAKO) tar imot personer som har oralmedisinske problemer. Det har en munnmotorisk gruppe (logoped, fysioterapeut, tannlege og tannpleier) som bidrar til opptrening av barn med spise- og talevansker som skyldes dårlig kontroll og/eller bevegelseshemning av tunge, svelg og kjeve. De gir også hjelp til personer med store utviklingsavvik i tenner og kjeve og gir korrigerende behandling. Brukere kan ta direkte kontakt for informasjon, men må ha henvisning for å få behandling. Se www.tako.no for mer informasjon.

Hjemmel: Tannhelsetjenesteloven kapittel 1 og Folketrygdloven § 5-6. 

PSYKOLOG

Du kan få stønad til undersøkelse og behandling hos psykolog som er godkjent spesialist i klinisk psykologi. Psykologen må ha driftsavtale med regionalt helseforetak eller med kommunen, og du må ha henvisning fra lege eller barnevernets leder. Barn under 18 år skal ikke betale egenandel.

Hjemmel: Folketrygdloven § 5-7.

bottom of page