top of page
Image by Akhil Nath

BARNS HJELPEMIDLER

HJELPEMIDLER GENERELT

Barn med varig nedsatt funksjonsevne kan få stønad til hjelpemidler til lek, trening og stimulering, hjelpemidler i dagliglivet, tolketjenester og hjelpemidler til å redusere praktiske problemer knyttet til barnehage, skole- og lærlingesituasjon. Kommunen har ansvar for hjelpemiddelformidling ved å fange opp og kartlegge praktiske problemer. Fagfolk i kommunen, oftest en ergoterapeut, må sørge for utprøving og brukeren må læres opp i hjelpemidlets funksjon. Kommunen skal også følge opp med hensyn til service av hjelpemidler og eventuelle endrede behov hos barnet. Et samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentral, kommunehelsetjenesten, skole/barnehage og PP-tjenesten er viktig for fullverdige løsninger. Kommunen skal sørge for korttidsutlån (inntil 2 år), mens NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for varige utlån.

Hjemmel: Folketrygdloven kapittel 10.

NAVs HJELPEMIDDELSENTRAL

Hjelpemiddelsentralen skal være et ressurs- og kompetansesenter med et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i hvert fylke. NAV hjelpemiddelsentral gir faglig bistand til brukere i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere. Familier med barn som har omfattende funksjonsnedsettelser kan få fast kontaktperson på NAV hjelpemiddelsentral.​

bottom of page