top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

VEDTEKTER FOR HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING (HBF)

Vedtatt i 1988. Revidert i 1993, 1996, 2002, 2003, 2005, 2011 og 2019

 1. Navn Landsforeningens navn er Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Lokallagenes navn skal utformes slik at landsforeningens navn kommer først og deretter stedsnavn. (Eks.: HBF Oslo).

 2. Organisasjonstilhørighet Handikappede Barns Foreldreforening er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningens vedtekter er hjemlet i NHFs lover.

 3. Formål HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår.

 4. Medlemskap Medlemskap er åpent for alle som vedkjenner NHFs lover og HBFs vedtekter. Medlemskontingent fastsettes av NHFs landsmøte.

 5. Lokallag Medlemmer kan danne lokallag. Lokallag skal godkjennes av HBFs hovedstyre. HBF lokallag har samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i regionen.

 6. Årsmøte Årsmøtet er landsforeningens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. HBF hovedstyre skal kunngjøre årsmøtets tid og sted med minst 3 måneders varsel og innkalles med minst 1 måneds varsel. Sammen med innkalling sendes saksliste for årsmøtet. Saker som lokallag og medlemmer ønsker behandlet i årsmøtet må bringes inn for HBF hovedstyre senest 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen, herunder følgende saker – årsmelding for forutgående år – revidert regnskap – budsjett til orientering og fastsetting av honorar – innkomne forslag – handlingsplan – valg Årsmøtet består av landsforeningens hovedstyre og delegater fra alle lokallag. Det skal velges en delegat pr. 50 betalende hovedmedlemmer i et lokallag inntil maksimalt 4 delegater. I fylker uten lokallag, hvor landsforeningen har medlemmer, bør det utpekes delegater. Årsmøtet velger HBF hovedstyre som består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2-3 varamedlemmer. Hovedstyrets medlemmer skal velges for to årsmøteperioder. Kun halvparten av hovedstyrets medlemmer kan være på valg samme år. Leder og nestleder kan ikke være på valg samtidig. Varamedlemmer og valgkomitè velges for en årsmøteperiode. Valg av leder krever absolutt flertall og skal skje ved særskilt valg.

 7. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak med minst 2/3 flertall i HBF hovedstyre. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles når 2/3 av HBF lokallag eller halvparten av medlemmene krever dette.

 8. HBF hovedstyre Hovedstyret er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer. Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) som gis ansvar for å følge opp og treffe avgjørelse i de saker som hovedstyret gir det fullmakt til. Hovedstyrets leder er med i AU, for øvrig bestemmer hovedstyret sammensetningen av AU. HBF hovedstyre kan for øvrig opprette de arbeidsgrupper og utvalg som anses hensiktsmessig for hovedstyrets arbeid. HBF hovedstyre holder møte så ofte som hovedstyrets leder finner behov for det eller når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. HBF hovedstyre er vedtaksført når minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 9. Signatur HBF hovedstyre innehar signaturrett. Signaturretten kan delegeres til leder eller nestleder i fellesskap med et annet hovedstyremedlem. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, panteobligasjoner, skjøter, festekontrakter og lignende.

 10. Endring av vedtekter HBFs vedtekter kan endres med 2/3 flertall av årsmøtet og trer først i kraft når de er godkjent av NHFs sentralstyre.

 11. Oppløsning I henhold til Norges Handikapforbunds lover § 10-2 krever oppløsning av HBF forutgående samtykke fra overordnede organer og kan bare skje etter vedtak i HBF sitt årsmøte. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Avstemmingen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller Norges Handikapforbund landsforeningens midler, eiendeler og rettigheter. Midlene skal forvaltes til beste for landsforeningens målgruppe inntil ny landsforening dannes.

Jevnaker 7. april 2019

11 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page