top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Venstre vil gi like muligheter

Helga 13-15. april har Venstre sitt årsmøte. Handikappede Barns Foreldreforening er stolte av at Venstre skal behandle forslag som direkte er en konsekvens av møtet med partiet under HBFs 30 års markering.

Like muligheter FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal sikre at alle får like muligheter. Under HBFs jubileumskonferanse tidligere i vår var denne et tema under den politisk debatten mellom ulike partier. Her stilte Gøril Berkhol Havro fra Venstre, og hun var glødende opptatt av utfordringene funksjonshemmede – og i sær barn og unge står ovenfor. Årsmøtet i Venstre får derfor et forslag som direkte ønsker å gi funksjonshemmede like muligheter.

Forslaget innebærer en erkjennelse av at samfunnet i dag ikke ivaretar funksjonshemmedes interesser godt nok. Mellom annet:

Barn og unge med funksjonshemming får ikke opplæring av samme kvalitet som andre, har høyere frafall i videregående skole, og deltar i mindre grad i høyere utdanning og i arbeidslivet. Bare litt over 40 prosent av funksjonshemmede er i jobb, og få er politisk aktive.

Grunnlovsfeste FN-konvensjonen Venstre ønsker ta FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i lovverket, og nedfelle disse rettighetene i Grunnloven. De anser dette som en viktig forutsetning for å få til et likestilt samfunn.

Arbeid først Venstre er opptatt av den gode samfunnsøkonomien det er i å sikre arbeid i stedet for omsorg. Dette var et av poengene Venstre tok til seg under innledningen fra Osmund Kaldheim i forkant av den politiske debatten under HBFs konferanse.

Ungdom med funksjonshemming må få opplæring som gjør de godt rustet til arbeid og deltagelse. Det er stor forskjell på å være arbeidsdeltaker og å være omsorgsmottaker.

Styrket BPA Under HBFs konferanse ble det også fra Norsk Handikapforbunds Ungdom (NHFU) poengtert at BPA tildelingene i kommunene tvinger ungdom til å måtte prioritere mellom å pusse tennene eller å kunne være aktiv med venner og å være samfunnsengasjert. Venstre foreslår ogs å styrke BPA ordningen og gjøre det til et likestillingsverktøy, slik at funksjonshemmede på lik linje kan delta i kulturliv, politikk og fritidsaktiviteter.

Omfattende forslag Ovenfor landsmøtet foreligger i dag et forslag med følgende vedtakspunkt

Ta FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i lovverket, og nedfelle disse rettighetene i Grunnloven.
Jobbe aktivt for robuste kommuner med gode fagmiljøer som kan levere gode nok tjenester og sette enkeltmenneskene i sentrum.
Sikre at BPA kan benyttes for de formålene det var ment for, inkludert deltakelse i kulturliv og politikk. Likestillings- og diskrimineringsombudet må få en mer sentral rolle i vurderingene av krav på BPA.
Se ulike stønader og stipender opp mot hverandre slik at ungdom med funksjonshemming ikke taper økonomisk på å ta utdanning. Vurdere å øke stipend og lån fra Statens Lånekasse til studenter med funksjonshemming til samme nivå som Ung UFØR.
Styrke oppfølging av barn og unge med funksjonshemminger i barnehage og skole.
Sikre lik tilgang til undervisning fra utdannede lærere og pedagoger.
Styrke seksualundervisningen, og gjøre den relevant for alle elever.
Styrke lærerutdannelsen, og etter- og videreutdannelse for lærere, for å styrke læreres kompetanse i klasseledelse, inkludering og tilrettelegging.
Sørge for at døve og hørselshemmede barn får tilgang til gode tegnspråkmiljø der de får utviklet sine språkferdigheter.
Norsk tegnspråk må innlemmes i den nye stortingsmeldingen om politikk og tiltak overfor nasjonale minoriteter.
At alle nettsider rettet mot allmennheten skal være universelt utformet.
At alle nye bygg, anlegg og uteområder skal som hovedregel være universelt utformet. Unntak tillates kun der det kan dokumenteres at formålet om tilgjengelighet er ivaretatt på andre måter, for eksempel studentboiger. Alle undervisningsbygg skal være universelt utformet innen 2027.
Sikre minst 400 ekstra traineeplasser for funksjonshemmede i det offentlige.
Gi støtte til samarbeid med private bedrifter som gir unge med nedsatt funksjonshemming tilgang til relevante jobber. Styrke ungdomskompetansen i NAV. Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet.
3 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page