top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Korona-info

HBF erfarer dessverre at mange foreldre opplever vanskelige tider i disse dager. Mange foreldre har kun fått informasjon om at skole, dagtilbud eller avlastning er stengt, og må selv prøve å orientere seg i en jungel av konstant informasjon, i tillegg til å bistå barn som kanskje trenger oppfølging 24/7.

Vi har fått mange henvendelser fra bekymrede foreldre, som ikke helt kan se for seg hvordan dette skal kunne løses. Mange har heller ikke fått tilbud om verken undervisningsopplegg eller alternative måter til å løse undervisningssituasjonen på.

Vi forsøker her å gi en kortfattet oversikt på problemstillinger vi vet våre medlemmer opplever i disse dager, med lenker til offentlige sider, som til enhver tid er oppdatert.

HBFs facebookside oppdateres jevnlig med de siste nyhetene som angår våre medlemmer, og vi henter all informasjon fra offentlige sider til f.eks. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Udir.

BPA Har barnet et BPA-vedtak, kan en løsning være å søke om en økning av timene i denne perioden, slik at omsorgsoppgavene ikke blir altomfattende. Noen kommuner har vært flinke til å øke vedtakene, og raskt effektuere dette, mens andre kommuner har en mer restriktiv holdning. Ta kontakt med kommunen for å søke om en tidsbegrenset økning av timer i denne perioden.

Pleiepenger Per i dag er det ingen endringer i regelverket om pleiepenger. Hvis det kommer endringer vil NAV fortløpende endre informasjonen på nav.no.

For at du skal få pleiepenger, må alle disse punktene gjelde for deg:

 1. Jeg har omsorgen for barnet i perioden jeg søker for.

 2. Barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.

 3. Jeg er sammen med barnet mens det er innlagt, eller jeg er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden.

 4. Barnet er ikke i et omsorgstilbud. Eller barnet er i et omsorgstilbud 30 timer eller mindre per uke. Det vurderes unntak ved beredskap eller nattevåk.

 5. Jeg har vært i jobb i minst fire uker. Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger er likestilt med jobb.

 6. Jeg har minst 20 prosent inntektstap mens jeg pleier barnet.

 7. Inntekten min er minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. (Dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, og opplæringspenger regnes også som inntekt.)

Kilde NAV

Skole Denne informasjonen ble sist oppdatert 19.03.2020. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

«Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.For å hindre spredning av smitte må kommunene ha en restriktiv praksis.»

Vi har fått mange henvendelser fra mange fortvilte foreldre, fordi den enkelte rektor har tolket retningslinjene på sin måte. Det er derfor mange forskjellige erfaringer der ute:

 1. barnehage/skole/SFO/avlastning har stengt helt ned, uten alternative tilbud

 2. barnehage/skole/SFO/avlastning holder åpent for barna innenfor målgruppen

 3. barnehage/skole/SFO/avlastning holder åpent for barn med ekstra behov, men har svært strenge krav til hvem som kan komme på skolen (rektor kan mene at foreldre selv er i stand til å ivareta sitt barn, uavhengig av hva foreldrene selv mener)

 4. noen får assistentressurser hjemme

 5. noen kommuner sier det kun gjelder småskolen

 6. noen har tolket det dithen at man både må ha en samfunnskritisk jobb og barn med store omsorgsbehov for å ha rett til at barnet kan komme på skolen

Fortolkningene ser ut til å være like mange som det finner rektorer.

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming ) har sammen med Helsedirektoratet laget en veileder for psykisk utviklingshemmede, men som også gjelder for øvrige barn med store omsorgs- og bistandsbehov.

NAKUs informasjonsside om utviklingshemmede og coronaviruset: https://naku.no/node/7959

Pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Undervisning Mange av barna har eget undervisningsopplegg, og barna har krav på å få tilpasset undervisning også om de har hjemmeskole.

Noen skoler ivaretar disse elevenes undervisningsopplegg på en god måte, mens ande skoler ikke har kommet så langt.

På Udir (Utdanningsdirektoratet) sine hjemmesider står det:

“Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.”

Har ikke ditt barn har fått et tilpasset undervisningsopplegg å følge, ta kontakt med rektor eller spesialpedagog og henvis til utdanningsdirektoratets sine sider, slik at barnet kan få adekvat og tilpasset undervisning.

Transport til og fra barnehage/skole/avlastning Mange av barna er vant til faste sjåfører. I den nåværende situasjonen er det mange sjåfører som vegrer seg for å bistå til å for eksempel feste barnet i rullestol eller bilsete på grunn av smittefare.

Resultatet har derfor vært at mange foreldre har valgt å kjøre selv. Hvorvidt man kan kreve kjøregodtgjørelse for dette, og hvor denne eventuelt kan sendes, er per i dag usikkert – man må selv ta kontakt med sin kommune for ytterligere informasjon.

Se forøvrig informasjon om dette under «Transporttilbudet» på https://nhf.no/relevant-koronainformasjon-for-vare-malgrupper/

Omsorgspengedager («sykt barn»-dager) Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Men situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene kan fort bli brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre,med virkning fra 13. mars 2020. Endringen gjelder ut 2020.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Kommunale tjenester (barnehage, skole, avlastning, dagtilbud) Barn som har behov for bistand eller ekstra assistanse (eller helsehjelp) i barnehagen eller på skolen har fremdeles tilsvarende behov når de må være hjemme.

Kommunen har ansvar for å yte bistand som sikrer barnet og familiene nødvendig støtte selv om tilbud stenges, og det må samtidig tas hensyn til måten bistanden skal ytes på for å beskytte barna mot smittespredning ettersom flere av barna er sårbare.

For å finne gode løsninger vil det være viktig å inngå tett dialog og et samarbeid med pårørende for å se på mulige løsninger, og utarbeide en plan for arbeidet. Planen bør inneholde momenter som sier noe om hva bistanden skal inneholde, på hvilke arena, og hvilke personer og aktører skal gi bistand.

Det er et kommunalt ansvar å ha gode smittevernrutiner, og kommunene anbefales å endre på beredskapen i disse tidene, slik at man har færre å forholde seg til. Det er en ny og uvant situasjon for alle, men faktum er at kommunene har ansvar for alle innbyggerne.

Dersom kommunen ikke tar kontakt på eget initiativ, ta selv kontakt med kommunen for å høre hvilke ordninger de kan tilby deg og din familie.

Omsorgsstønad – «Kan jeg få mer omsorgsstønad fra kommunen når skole eller dagtilbud er stengt»? Noen foreldre mottar omsorgsstønad fra kommunen. Et alternativ kan være å søke om umiddelbar økning av antall timer, selv om vi vet at dette ikke vil dekke det faktiske tapet av lønn dersom man må ta fri fra jobb.

Det er opp til den enkelte kommune å gjøre vedtak om dette – regelverk og føringer fra Helsedirektoratet eller andre offentlige myndigheter sier ingenting om dette. Vi vet også at det tar lang tid å behandle denne typen søknader.

Foreldre med hjemmeboende barn over 18 år som har mistet skoleplass eller dagtilbud Disse foreldrene har per nå ingen selvstendige rettigheter for å være hjemme for å ivareta sine barn. Idet barna blir myndige, har foreldrene etter loven ikke lenger et juridisk foreldreansvar. Problemet er at de færreste kommuner har et sikkerhetsnett for disse innbyggerne. Foreldrene må ta, og tar naturlig nok ansvaret, men må ta fri fra jobb eller håpe på en fleksibel arbeidsgiver.

Karin Andersen fra SV har stilt spørsmål til arbeids- og sosialministeren om rettighetene til foreldre til hjemmeboende barn som har fylt 18 år, og som ikke har et skole- eller dagtilbud, da disse rettigghetene opphørte idet barna fylte 18 år: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=79232

Vi legger inn svaret fra ministeren så snart dette foreligger.

HBF vil fortsette å jobbe for at alle får forsvarlige og gode tjenester i denne perioden, og vil sette fokus på de utfordringene vi vet mange av oss opplever.

Ta godt vare på hverandre.

64 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page